Arsimi në Rusi

MBI PRANIMIN NE INSTITUCIONET E LARTA ARSIMORE TE RUSISE

NE VITIN MESIMOR 2017-2018

Ambasada e Rusise ne Republiken e Shqiperise, Ministria e Arsimit te Rusise dhe Agjencia Federale per bashkepunim humanitar nderkombetar “Rossotrudniçestvo”, shpallin fillimin e konkursit te perzgjedhjes se kandidateve per perfitimin e burses shteterore per vitin mesimor 2017/2018, i cili jep mundesine per arsimim falas ne institucionet kryesore te arsimit te larte rus per nje game te gjere specialitetesh.

Kuotat mundesohen per qytetaret shqiptare dhe bashkeatdhetaret, te cilet jetojne ne territorin e Shqiperise.

image001

Kandidatit te huaj i mundesohet e drejta e zgjedhjes vete te vendit te ardhshem te arsimimit nga nje deri ne gjashte institucione arsimore (nga nje per cdo qark federal te Federates Ruse). Me listen e institucioneve arsimore mund te njiheni ne adresen e internetit http://russia-edu.ru/, duke perzgjedhur drejtimin e arsimimit.

Ne rast se, asnje nga organizatat arsimore te paraqitura ne ankete, per nje arsye apo per nje tjeter, nuk e perzgjedh pretendentin e huaj si studentin e tyre te ardhshem, e drejta e percaktimit perfundimtar te vendit te arsimimit te tij i rezervohet Ministrise se Arsimit te Rusise.

Shtetasi i huaj grumbullon kompletin e nevojshem te dokumentave (shihni me poshte “Listen e dokumentave, te nevojshme per pranimin ne organizatat arsimore ruse”), ploteson anketen (shihni me poshte). Te gjitha dokumentat duhet t’i dorezohen ne zyren konsullore te Ambasades Ruse ne Shqiperi, perfaqesuesit te “Rossotrudniçestvo”-s brenda dates 01.03.2017.

Perzgjedhja e kandidateve realizohet ne tre etapa:

1. Deri me 25.02.2017 duhet te regjistroheni ne adresen e internetit http://russia.study/.

Per kete:

– plotesoni deklaraten ne formen elektronike per arsimim ne Rusi, duke ndjekur adresen e internetit, e cila do t’ju vije ne posten tuaj elektronike (e-mail);

– plotesoni te gjitha pikat e domosdoshme te deklarates ne formen elektronike, perfshire dhe nivelin e arsimimit (bachelor, master, etj.) dhe programin arsimor;

– ngarkoni fotografi me ngjyra te deklarata ne formen elektronike, kopjen e pasaportes, kopjen e diplomes me notat ose notat e gjysmevitit te fundit;

– ngarkoni kopjen e anketes se plotesuar dhe firmosur me fotografi me ngjyra. Anketa gjendet ne adresen e internetit http://www.albania.mid.ru/doc/new-form-ank-pdf.pdf.

Kini parasysh: kodin e programit arsimor per ta perfshire ne ankete (pika 23.1), emertimin e specialitetit (pika 23.2) dhe universitetet e perzgjedhura (pika 25) i merrni nga deklarata juaj elektronike ne adresen e internetit www.russia.study.

2. Deri me 01.03.2017 duhet te siguroni paketen e plote te dokumentave (lista mundesohet) ne forme te shtypur (ne leter). Te gjitha dokumentat duhet te perkthehen ne gjuhen ruse. Perkthimi i dokumentave duhet te jete i noterizuar. Dokumentat ne forme te shtypur (ne leter) duhet te dorezohen ne zyren konsullore te Ambasades Ruse ne Shqiperi me adrese: qyteti Tirane, rruga “Donika Kastrioti”, shtepia nr.2 (orari i punes: E hene – E merkure – E premte nga ora 10:00 deri ne 12:00) dhe t’i jepen drejtperdrejt perfaqesuesit te “Rossotrudniçestvo”-s.
3. Ne fillim te marsit 2017 ne Ambasaden Ruse ne Shqiperi do te mbahet mbledhja e komisionit te perzgjedhjes, ne te cilen do te perzgjidhen kandidatet, te rekomanduar per perfitimin e arsimimit ne Federaten Ruse ne vitet 2017/2018.

Adresa e zyres konsullore te Ambasades Ruse ne Shqiperi: qyteti Tirane, rruga “Donika Kastrioti”, shtepia nr.2.

Orari i punes: E hene – E merkure – E premte nga ora 10:00 deri ne 12:00

Lista e dokumentave, te nevojshme per pranimin ne organizatat arsimore ruse

1. Deklarata (anketa) e plotesuar, bashkelidhur me nje fotografi me ngjyra

http://www.albania.mid.ru/doc/new-form-ank-pdf.pdf.

2. Kopja e perkthyer ne rusisht dhe e noterizuar e dokumenteve te arsimimit me listen e lendeve te mesuara dhe vleresimet (notat) e marra per to; nxenesit e shkollave paraqesin vertetim qe mesojne ne vitin e fundit (mature), me notat per gjysmevitin e fundit, si dhe kopjen e ketyre dokumenteve.
3. Kopja e perkthyer ne rusisht dhe e noterizuar e raportit mjekesor, per mungesen e problemeve per arsimim ne Federaten Ruse, leshuar nga organet zyrtare te vendbanimit te kandidatit, si dhe kopjen e ketij raporti mjekesor.
4. Kopja e perkthyer ne rusisht dhe e noterizuar e vertetimit mjekesor per mungesen e virusit te imunodeficences te njeriut dhe semundjes se SIDA-s, leshuar nga organet zyrtare te vendbanimit te kandidatit, si dhe kopjen e ketij vertetimi mjekesor.
5. Kopjet e faqjeve te pasaportes, me te cilen shtetasi i huaj do te kaloje kufirin e Federates Ruse, me vlefshmeri jo me pak se 18 muaj nga data e fillimit te vizes studentore hyrese (faqje qartesisht te lexueshme, te cilat permbajne te dhenat e percaktuara per hartimin e fteses).
6. Kopja e perkthyer ne rusisht dhe e noterizuar e certifikates se lindjes (nese ajo zoterohet), si dhe kopjen e certifikates se lindjes.
7. Kopja e perkthyer ne rusisht dhe e noterizuar e dokumenteve, diploma, deshmi dhe te tjera te fiturara ne konkurset dhe olimpiadat kombetare (te qytetit dhe te tjera) dhe nderkombetare.
8. Per konkurentet ne specialitetet e fushes se kultures dhe artit. Kopja e perkthyer ne rusisht dhe e noterizuar e dokumentit, i cili verteton nivelin e pergatitjes per t’u pranuar per arsimim per specialitetet ne fushen e kultures dhe artit, si dhe kopjen e ketij dokumenti.

Informacion i pergjithshem

Edukimi i shtetasve te huaj sipas programeve arsimore profesionale kryesore me shpenzimet e fondit te caktuar nga buxheti federal, brenda kuotave, realizohet nepermjet pageses se burses shteterore akademike ndaj shtetasve te huaj dhe u ofrohen ambientet e banimit ne konvikte, sipas kushteve te vendosura per shtetasit e Federates Ruse, te cilet arsimohen me shpenzimet e fondit te caktuar nga buxheti federal.

Shtetasit e huaj (specialiste me arsim te larte), te cilet pranohen si degjues per kryerjen e stazhit sipas programeve te arsimit suplementar profesional (ngritje te kualifikimit profesional), nuk perfitojne bursa akademike shteterore, роr u jepet e drejta per strehim pa pagese ne ambientet banuese te konvikteve te institucioneve arsimore.

Shtetasit e huaj, te cilet nuk e zoterojne si duhet gjuhen ruse, kane te drejte te arsimohen ne fakultetin pergatitor, i cili mundeson pergatitjen e programeve profesionale arsimore ne gjuhen ruse, me shpenzimet e fondit te caktuar nga buxheti federal, duke u paguar shtetasve te huaj bursen (pergjate gjithe kohes se studimit, pavaresisht nga rezultatet ne mesime).

Kohezgjatja e studimeve ne fakultetin pergatitor eshte nje vit akademik dhe nuk perfshihet ne periudhen e studimeve sipas programeve kryesore arsimore profesionale.

Shpenzimet e udhetimit te shtetasve te huaj deri ne vendin e studimit paguhen nga vete ata dhe (ose) nga fondet e sponsorizuesve.

Shtetasi i huaj, i cili mberrin ne vendin e studimit ne Federaten Ruse, eshte i detyruar te pajiset me kartelen e sigurimit shendetsor, te cilen e pagon me shpenzimet e veta dhe (ose) nga fondet e sponsorizuesve.

Kandidatet, te pranuar me pare ne institucionet e arsimit te larte rus dhe qe kane mbaruar studimet ne kete vit, per te shtyre studimet duhet te kalojne perzgjedhjen e pergjithshme sipas skemes se mesiperme, ne kuader te kuotave te percaktuara.

ME RENDESI!!!

1) Aplikanti ploteson te gjithe anketen. Kerkesat per studim nga shtetasit e huaj, me anketat e pa plotesuara plotesisht ose te pasakta, nuk do te pranohen per shqyrtim.
2) Ne ankete duhet te shenohen numrat aktuale te telefonave dhe adresa e postes elektronike, te cilat aplikanti i perdor rregullisht. Ne rast se do te jete e nevojshme, perfaqesuesit te organizates se bashkepunimit rus “Rossotrudniçestvo” ne Shqiperi, do t’i duhet urgjentisht te kontaktoje me aplikuesin per zgjidhjen e çeshtjeve te ndryshme.
3) Dokumentet e kandidateve te huaj, te cilat nuk jane perkthyer ne gjuhen ruse, nuk u jane noterizuar perkthimet dhe te paplotesuara sipas kerkesave, nuk do te pranohen per shqyrtim.

Shenimi 1

Kandidatit per studime ne specialitetet e grupit te “Arteve dhe Kultures”, i duhet te kaloje disa testime krijuese shtese ne organizaten arsimore ne te cilen ai planifikon te regjistrohet.

Per kete, afatet kohore te kryerjes se testimeve krijuese shtese, percaktohen nga organizata arsimore.

Organizatat arsimore te arsimit te larte te Ministrise se Kultures te Rusise, gjithashtu realizojne programe arsimore pas diplomimit dhe stazhi.

Keto programe synojne ne pergatitjen e artisteve dhe stafit pedagogjik me kualifikim te larte, sipas specialiteteve krijueso-zbatuese ne fushen e artit dhe jane te projektuara per formimin e perfaqesuesve me te talentuar te brezit te ri, te cilet kane te pakten arsim te larte (specialist ose magjister) ne fushen e artit. Arsimimi sipas ketyre programeve kryhet me kohe te plote.

Shenimi 2

Aplikanti duhet te perballoje vete shpenzimet per organizimin e pritjes se tij, udhetimin drejt vendit te studimit dhe per pagesen e karteles se sigurimeve shendetesore ne Federaten Ruse (keto shpenzime, perafersisht arrijne ne vleren 250$ amerikane (pritja, transferimi per ne vendin e studimit) dhe nga 250$ amerikane, çdo vit, per t’u pajisur me kartelen e sigurimit shendetesor).

Lidhje te dobishme:

Sistemi informativ “Edukimi rus per shtetasit e huaj”. Pershtypjet e studenteve te huaj, te cilet studiojne ne Rusi, baza ligjore, në lidhje me rregullat e pranimit në institucionet arsimore të shtetasve të huaj, informacione mbi procedurën e vizave dhe të qëndrimit të të huajve në Federatën Ruse. Informacioni ne faqjen e internetit mundesohet ne disa gjuhe te huaja.

Faqja e portalit ne internetit: http://russia.edu.ru/. Ne portal ju mund te gjeni adresat e internetit te universiteteve qe keni perzgjedhur dhe te merrni per to informacione me te hollesishme.